รายละเอียด

จุลชีววิทยาอาหาร / Food Microbiology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 03061206
  • ชื่อรายวิชา(TH) : จุลชีววิทยาอาหาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Food Microbiology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - จุลชีววิทยาอาหาร

อาจารย์ผู้สอน