รายละเอียด

การแปรรูปอาหาร 2 / Food Processing II

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 03061205
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การแปรรูปอาหาร 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Food Processing II
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การแปรรูปอาหาร 2

อาจารย์ผู้สอน