รายละเอียด

หลักการตลาด / Principle of Marketing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA601
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักการตลาด
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Principle of Marketing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เป็นหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ศึกษาทั้งระบบออนไลน์และเข้าชั้นเรียน โดยชั่วโมงแรกให้เข้าชั้นเรียนก่อน เนื่องจากมีจำนวนผู้เรียนจำนวนไม่มาก จึงสามารถใช้วิธีเว้นระยะห่างในการจัดการเรียนการสอนได้

รายวิชา - หลักการตลาด

อาจารย์ผู้สอน