รายละเอียด

ระบบสารสนเทศทางการตลาด / Marketing Information System

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA611
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบสารสนเทศทางการตลาด
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Marketing Information System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ระบบสารสนเทศทางการตลาด

อาจารย์ผู้สอน