รายละเอียด

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน / Chinese for Office Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC148 [Section_2]
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chinese for Office Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา  BOAEC148 Chinese for Office Communication [Sec_2]

สอนโดย อ.ทิพย์สุดา อินทะอุด 

ให้นำรหัส x1en5sx กรอกในห้องเรียน Microsoft Teams ที่ชื่อว่า

"CM_BOAEC148/Sec_2/ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน/อ.ทิพย์สุดา" [ลิ้งค์เข้าห้องเรียน MS Teams : shorturl.at/awSV6 ]

** หากมีข้อสงสัย โทร.080-1229875 หรือติดต่อที่ tipsuda.i@rmutl.ac.th 

รายวิชา - ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน

อาจารย์ผู้สอน