รายละเอียด

ภาษาจีนเพื่อการค้า / Chinese for Trading

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC147 [Section_2]
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาจีนเพื่อการค้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chinese for Trading
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา BOAEC147 Chinese for Trading [Sec_2]

สอนโดย อ.ทิพย์สุดา อินทะอุด 

ให้นำรหัส j9ij343 กรอกในห้องเรียน Microsoft Teams ที่ชื่อว่า

"CM_BOAEC147/Sec_2/ภาษาจีนเพื่อการค้า/อ.ทิพย์สุดา"  [ลิ้งค์เข้าห้องเรียน MS Teams : shorturl.at/mpqK6 ]

** หากมีข้อสงสัย โทร.080-1229875 หรือติดต่อที่ tipsuda.i@rmutl.ac.th 

รายวิชา - ภาษาจีนเพื่อการค้า

อาจารย์ผู้สอน