รายละเอียด

การเลี้ยงสัตว์น้ำ / Aquatic Animal Culture

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG304
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Aquatic Animal Culture
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การเลี้ยงสัตว์น้ำ

อาจารย์ผู้สอน