รายละเอียด

กระบวนการขึ้นรูป / Forming Processes

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการขึ้นรูป
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Forming Processes
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - กระบวนการขึ้นรูป

นะนำบทเรียน และทำความตกลงในการเรียน
บทที่ 1 พื้นฐานของการขึ้นรูปโลหะ
Fundamental of Metal Forming
- ภาพรวมของการขึ้นรูปโลหะ
- พฤติกรรมวัสดุในการขึ้นรูปโลหะ
- อุณหภูมิในการขึ้นรูปโลหะ
- ความไวของอัตราความเครียด
- ความเสียดทานและการหล่อลื่นในการขึ้นรูปโลหะ

กิจกรรม :

บทที่ 2 การรีด
Rolling
- Introduction
- Flat-Rolling Process
- Flat-Rolling Practice
- Rolling Mills
- Various Rolling Processes and Mills

กิจกรรม :

บทที่ 3 การตีขึ้นรูป
Forging
- Introduction
- Open-Die Forging
- Impression-Die and Closed-Die Forging
- Various Forging Operations
- Forgeability of Metals and Forging Defects

กิจกรรม :

บทที่ 3 การตีขึ้นรูป (ต่อ)
Forging
- Die Design, Die Materials, and Lubrication
- Die Manufacturing Methods and Die Failures
- Forging Machines
- Economics of Forging


กิจกรรม :

บทที่ 4 การอัดและการดึง
Extrusion and Drawing
- Introduction
- Extrusion Process
- Hot Extrusion
- Cold Extrusion
- Extrusion Defects
- Extrusion Equipment

กิจกรรม :

บทที่ 4 การอัดและการดึง (ต่อ)
Extrusion and Drawing
- Drawing Process
- Drawing Practice
- Drawing Defects and Residual Stresses
- Drawing Equipment

กิจกรรม :

บทที่ 5 การขึ้นรูปโลหะแผ่น
Sheet Metal Forming
- Introduction
- Shearing
- Sheet-Metal Characteristics and Formability
- Formability Tests for Sheet Metals
- Bending Sheets, Plates and Tubes
- Miscellaneous Bending and Related Operations


กิจกรรม :

บทที่ 5 การขึ้นรูปโลหะแผ่น (ต่อ)
Sheet Metal Forming
- Deep Drawing
- Rubber Forming
- Spinning
- Superplastic Forming
- Specialized Forming Processes
- Manufacturing of Metal Honeycomb Structures
- Design Considerations in Sheet-Metal Forming
- Equipment for Sheet-Metal Forming
กิจกรรม :

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 6 วัสดุผสมและการขึ้นรูปอย่างรวดเร็ว
Composite Materials and Rapid Prototyping
- Processing Reinforced Plastics
- Processing Metal-Matrix and Ceramic-Matrix Composites
- Manufacturing Honeycomb Materials
กิจกรรม :

บทที่ 6 วัสดุผสมและการขึ้นรูปอย่างรวดเร็ว (ต่อ)
Composite Materials and Rapid Prototyping
- CAD-CAM
- Rapid Prototyping
- Industrial Robots

กิจกรรม :

การนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรม : การนำเสนอผลงาน

บทที่ 7 กระบวนการผลิตด้วยผงโลหะ
Powder Metallurgy
- Introduction
- Production of Metal Powders
- Compaction of Metal Powders
- Sintering
- Secondary and Finishing Operations
- Design Considerations
- Process Capabilities
- Economics of Powder Metallurgy

กิจกรรม :

บทที่ 8 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์
Shaping Processes for Polymers
- Properties of Polymer Melts
- Extrusion
- Production of Sheet and Film
- Fiber and Filament Production
- Coating Processes
1
กิจกรรม :

บทที่ 8 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ (ต่อ)
Shaping Processes for Polymers
- Injection Molding
- Compression and Transfer Molding
- Blow Molding and Rotational Molding
- Thermoforming
- Casting
- Polymer Foam Processing and Forming
- Product Design Considerations

กิจกรรม :

บทที่ 9 กระบวนการผลิตเซรามิก
Processing of Ceramics
- Processing of Traditional Ceramics
- Processing of New Ceramics
- Processing of Cermets
- Product Design Considerations

กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน