รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา / Process of Thinking and Problem Solving

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101 (Sec 3)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนออนไลน์

โดยคลิกที่ลิงก์นี้

หรือผ่าน QR Code ที่ให้ไว้

โดยอาจจำเป็นต้องใช้รหัส be8namn เพื่อเข้าระบบ

หรืออาจค้นหาด้วยรหัส be8namn เพื่อเข้าระบบใน MS-Team

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

1.1 ความหมายของการคิด

1.2 การคิดกับค่านิยมของสังคม

1.3 ความสำคัญและองค์ประกอบของการคิด

1.4 ประเภทของการคิด

1.5 รูปแบบการคิด

1.6 สมองกับการเรียนรู้

1.7 กระบวนการคิด

1.8 คุณสมบัติของคนฉลาดคิด

1.9 ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด

1.10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคิดและการส่งเสริมการคิด

2.1 กระบวนการพัฒนาการคิดขั้นพื้นฐาน

2.2 เทคนิคการฝึกคิดขั้นพื้นฐาน

2.3 กระบวนการพัฒนาการคิดขั้นสูง

2.4 เทคนิคการฝึกคิดขั้นสูง

3.1 ความหมายและประเภทของปัญหา

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการคิดแก้ปัญหาและกระบวนการคิดแก้ปัญหา

3.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคิดแก้ปัญหา

3.4 การใช้เหตุผล

3.5 แนวคิดการใช้เหตุผลและการตัดสินใจ

3.6 แรงบัลดาลใจที่ส่งเสริมความคิด

ยกสถานการณ์ตัวอย่างให้วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข ผ่านกระบวนการอภิปราย ร่วมแสดงความคิดเห็น กรณีศึกษาชุมชนตัวอย่าง

ยกสถานการณ์ตัวอย่างให้วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข ผ่านกระบวนการอภิปราย ร่วมแสดงความคิดเห็น กรณีศึกษาชุมชนตัวอย่าง

สอบแบบปรนัย (มีตัวเลือกให้เลือกตอบ) และอัตนัย (เขียนตอบจากโจทย์ที่ให้)

ยกสถานการณ์ตัวอย่างให้วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข ผ่านกระบวนการอภิปราย ร่วมแสดงความคิดเห็น กรณีศึกษาชุมชนตัวอย่าง

มอบหมายให้ลงพื้นที่ชุมชนสอบถามปัญหา วางแผนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนด้วยกระบวนการและประสบการณ์อย่างมีระบบ รูปแบบการวางแผนการดำเนินงาน การตอบคำถามของกลุ่ม

มอบหมายให้ลงพื้นที่ชุมชนสอบถามปัญหา วางแผนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนด้วยกระบวนการและประสบการณ์อย่างมีระบบ รูปแบบการวางแผนการดำเนินงาน การตอบคำถามของกลุ่ม

บรรยาย และยกสถานการณ์ตัวอย่างให้นักศึกษาวิเคราะห์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการวางแผนการดำเนินงาน การตอบคำถามของกลุ่ม

มอบหมายให้แต่ละกลุ่มหากรณีศึกษาที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมนำเสนอ และให้ผู้ร่วมชั้นเรียนร่วมกันอภิปราย รูปแบบการวางแผนการดำเนินงาน การตอบคำถามของกลุ่ม

การนำเสนอ ผลงาน การมีส่วนร่วม ผลการสะท้อนความคิด

การนำเสนอ ผลงาน การมีส่วนร่วม ผลการสะท้อนความคิด

จัดนำเสนอผลงาน ในรูปแบบนิทรรศการ

อาจารย์ผู้สอน