รายละเอียด

สุนทรียนาฎศิลป์และการละคร / Theatrical Aesthetics and Performance

  • 6 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13145101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สุนทรียนาฎศิลป์และการละคร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Theatrical Aesthetics and Performance
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา 13145101 สุนทรียนาฎศิลป์และการละคร

สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนออนไลน์

โดยคลิกที่ลิงก์นี้

หรือผ่าน QR Code ที่ให้ไว้

โดยอาจจำเป็นต้องใช้รหัส cwm0mip เพื่อเข้าระบบ (รหัสระหว่าง m คือ ตัวเลขศูนย์ ไม่ใช่สระโอในภาษาอังกฤษ)

หรืออาจค้นหาด้วยรหัส cwm0mip เพื่อเข้าระบบใน MS-Team (รหัสระหว่าง m คือ ตัวเลขศูนย์ ไม่ใช่สระโอในภาษาอังกฤษ)

รายวิชา - สุนทรียนาฎศิลป์และการละคร

วิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละคร

รูปแบบของนาฏศิลป์และการละคร

หลักและวิธีการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรม

– ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทยกับการแสดงนาฏศิลป์ไทย

ท่ารำ

การแปรแถว

– การตั้งซุ้ม

– การแต่งกาย แต่งหน้า

– ฉากเวที

– อุปกรณ์ประกอบการแสดง

– การแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ

– การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง

– การแสดงพื้นเมืองภาคอีสาน

– การแสดงพื้นเมืองภาคใต้

ฝึกปฏิบัติการแสดงละครไทยประเพณีตามเหมาะสม

อาจารย์ผู้สอน