รายละเอียด

Export and Import Management / Export and Import Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIB934
  • ชื่อรายวิชา(TH) : Export and Import Management
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Export and Import Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รหัสเข้าวิชาใน  Microsoft Teams

Section 1

lkx05h5

Section 2 

kpr4t1h

รายวิชา - Export and Import Management

Introduction
Course syllabus

กิจกรรม : Course introduction and discussion through Microsoft Teams

Topic 1: Foreign Trade
กิจกรรม : Lecture/ Exercise/ Discussion through Microsoft Teams

Topic 2: Export marketing and The process of sales agreement
กิจกรรม : Lecture/ Exercise/ Discussion through Microsoft Teams

Topic 3: Methods of financing Exporters
กิจกรรม : Lecture/ Exercise/ Discussion through Microsoft Teams

Topic 4: Determine of price and export term of shipment (Incoterms2020)
กิจกรรม : Lecture/ Exercise/ Discussion through Microsoft Teams

Topic 5: Import Documentation and steps
กิจกรรม : Lecture/ Exercise/ Discussion through Microsoft Teams

Individual Presentation (Microsoft Teams)
กิจกรรม :

Midterm Examination
กิจกรรม :

Topic 6: Export Procedure and documents
กิจกรรม : Lecture/ Exercise/ Discussion through Microsoft Teams

Topic 7: Methods and Instruments of Payment
กิจกรรม : Lecture/ Exercise/ Discussion through Microsoft Teams

Topic 8: Financing and Methods of payment: Letter of credit (L/C)
กิจกรรม : Lecture/ Exercise/ Discussion through Microsoft Teams

Topic 9: Logistics and modes of transportation
กิจกรรม : Lecture/ Exercise/ Discussion through Microsoft Teams

Topic 10: Risk and insurance Cargo Insurance
Government encouragement and supporting

กิจกรรม : Lecture/ Exercise/ Discussion through Microsoft Teams

Individual presentation (Microsoft Teams)
กิจกรรม :

Group Presentation (Microsoft Teams)
กิจกรรม :

Final Examination
กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน