รายละเอียด

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ / International Business Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIB924
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : International Business Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รหัสเพื่อเข้ากลุ่มวิชาใน Microsoft Teams

Section 1 (เฉพาะน.ศ. IBM)

4l68jtj

Section 2 (เฉพาะน.ศ. บัญชี)

4ho1txr

รายวิชา - การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

Introduction
Course syllabus

กิจกรรม : Course introduction and discussion through Microsoft Teams

Topic 1: Theories of International Trade and Investment
กิจกรรม : Lecture/ Exercise/ Discussion through Microsoft Teams

Topic 2: Cultural differences
กิจกรรม : Lecture/ Exercise/ Discussion through Microsoft Teams

Topic 3: International Business Strategy and organization Structure
กิจกรรม : Lecture/ Exercise/ Discussion through Microsoft Teams

Topic 4: Market Entry Strategies and Strategic Alliances
กิจกรรม : Lecture/ Exercise/ Discussion through Microsoft Teams

Topic 5: Global Production, Outsourcing, and Logistics
กิจกรรม : Lecture/ Exercise/ Discussion through Microsoft Teams

Individual Presentation (Microsoft Teams)
กิจกรรม :

Midterm Examination
กิจกรรม :

Topic 6: Global Capital Market
กิจกรรม : Lecture/ Exercise/ Discussion through Microsoft Teams

Topic 7: Financial Management in International Business
กิจกรรม : Lecture/ Exercise/ Discussion through Microsoft Teams

Topic 8: Ethics and Social Responsibility in International Business
กิจกรรม : Lecture/ Exercise/ Discussion through Microsoft Teams

Topic 9: Global Marketing and R&D
กิจกรรม : Lecture/ Exercise/ Discussion through Microsoft Teams

Topic 10: Global Human Resource Management
กิจกรรม : Lecture/ Exercise/ Discussion through Microsoft Teams

Individual presentation (Microsoft Teams)
กิจกรรม :

Group Presentation (Microsoft Teams)
กิจกรรม :

Final Examination
กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน