รายละเอียด

การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ / Job Internship in Business Administration

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 10003404
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Job Internship in Business Administration
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รหัสใช้เข้ากลุ่มวิชาใน Microsoft Teams

Section 1 

k2au2of

รายวิชา - การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม : VDO call or call supervisor in workplace


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน