รายละเอียด

Global Marketing / Global Marketing

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIB925
  • ชื่อรายวิชา(TH) : Global Marketing
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Global Marketing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รหัสเพื่อใช้เข้ากลุ่มวิชาใน Microsoft Teams

Section 1

i84tify

รายวิชา - Global Marketing

Introduction
Course syllabus

กิจกรรม : Course introduction and discussion through Microsoft Teams

Topic 1: The Global Economic Environment
กิจกรรม : Lecture/ Exercise/ Discussion through Microsoft Teams

Topic 2: Social and Cultural Environment
กิจกรรม : Lecture/ Exercise/ Discussion through Microsoft Teams

Topic 3: The Political, Legal, and Regulatory Environment
กิจกรรม : Lecture/ Exercise/ Discussion through Microsoft Teams

Topic 4: Global Information Systems and Market Research
กิจกรรม : Lecture/ Exercise/ Discussion through Microsoft Teams

Topic 5: Segmentation, targeting, and Positioning
กิจกรรม : Lecture/ Exercise/ Discussion through Microsoft Teams

Individual Presentation (Microsoft Teams)
กิจกรรม :

Midterm Examination
กิจกรรม :

Topic 6: Global Market Entry: Strategies
กิจกรรม : Lecture/ Exercise/ Discussion through Microsoft Teams

Topic 7: Brand and Product Decisions in Global Marketing
กิจกรรม : Lecture/ Exercise/ Discussion through Microsoft Teams

Topic 8: Global Pricing Decisions
กิจกรรม : Lecture/ Exercise/ Discussion through Microsoft Teams

Topic 9: Global Channels and Physical Distribution
กิจกรรม : Lecture/ Exercise/ Discussion through Microsoft Teams

Topic 10: Global Marketing Communications Decisions
กิจกรรม : Lecture/ Exercise/ Discussion through Microsoft Teams

Individual presentation (Microsoft Teams)
กิจกรรม :

Group Presentation (Microsoft Teams)
กิจกรรม :

Final Examination
กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน