รายละเอียด

มัคคุเทศก์ 1 / Guide 1

  • 7 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 05-101-102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : มัคคุเทศก์ 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Guide 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา 05-101-102 มัคคุเทศก์ 1

สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนออนไลน์

โดยคลิกที่ลิงก์นี้

หรือผ่าน QR Code ที่ให้ไว้

โดยอาจจำเป็นต้องใช้รหัส n4ybna3 เพื่อเข้าระบบ

หรืออาจค้นหาด้วยรหัส n4ybna3 เพื่อเข้าระบบใน MS-Team

นอกจากนี้

ผู้สอนยังได้เตรียมบทเรียนบนอีเลินนิ่งไว้แล้ว

โดยนักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบดังกล่าว ผ่านลิงก์ https://education.rmutl.ac.th

และค้นหารายวิชาโดยพิมพ์ รหัสรายวิชา ชื่อวิชา ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลงในช่อง Search courses

จากนั้นจึงส่งคำขอเข้าในระบบโดยใช้รหัสผ่านคือ guide1 จึงจะสามารถเข้าสู่รายวิชาได้

รายวิชา - มัคคุเทศก์ 1

ความเป็นมาของวิชาชีพมัคคุเทศก์

ความหมายของคำว่ามัคคุเทศก์

– ความสำคัญของมัคคุเทศก์

– ประเภทของของมัคคุเทศก์

– ฝึกปฏิบัติการวางตนเป็นมัคคุเทศก์

คุณลักษณะของมัคคุเทศก์

บทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์

– มารยาทและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์

– สิ่งที่ต้องปฏิบัติและสิ่งที่ไม่พึงปฏิบัติของมัคคุเทศก์

– ฝึกปฏิบัติพื้นฐานงานมัคคุเทศก์

หลักการพูดในที่ชุมชน

หลักเกณฑ์ในการบรรยายเพื่อการนำเที่ยว

– เทคนิคและวิธีการพูดในที่ชุมชน

– ฝึกปฏิบัติการพูดในที่ชุมชน

– ข้อมูลพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยว

เทคนิคการแนะนำและนำชม

– ฝึกปฏิบัติการแนะนำและนำชม

– ข้อมูลพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยว

เทคนิคการแนะนำและนำชม

– ฝึกปฏิบัติการแนะนำและนำชม

– ข้อมูลพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยว

เทคนิคการแนะนำและนำชม

– ฝึกปฏิบัติการแนะนำและนำชม

อาจารย์ผู้สอน