รายละเอียด

การถ่ายเทความร้อน / Heat Transfer

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGME112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การถ่ายเทความร้อน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Heat Transfer
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เบอร์โทรผู้สอน 083-6666096

line id : 39927

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac89cf52e1560404ab381086eae47536b%40thread.tacv2/conversations?groupId=d6c3ae2a-edb0-4990-b4d8-0bba30497917&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

ใครแอดไลน์ ให้แนะนำตัวด้วยว่า วิชาอะไร

รายวิชา - การถ่ายเทความร้อน


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน