รายละเอียด

ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 2 / Fundamental Chinese for Business 2

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA719 Section 1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental Chinese for Business 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนศ.ที่ลงทะเบียนในรายวิชา BBABA719 Fundamental Chinese for Business 2 (ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 2) Section 1
วันอังคาร 13.00 น. - 16.00 น.
สอนโดย อ.มณฑิรา ถ้ำทอง

- อ.จะอัพโหลดเอกสารประกอบการเรียน ในระบบ Rmutl-Education
นศ.สามารถ Log in แล้วเข้าระบบได้เลยนะคะ ตาม link นี้ :
https://education.rmutl.ac.th/course/view.php?id=1349

- ดำเนินการสอนในระบบ Microsoft Teams นศ.ทุกคนดาวน์โหลดแอพไว้ในคอมฯด้วยนะคะ
สามารถเข้าร่วมกลุ่มห้องเรา ชื่อ: CM_BBABA719/SEC_1/Fundamental Chinese Business 2/อ.มณฑิรา ได้ 2 วิธี คือ
1. shorturl.at/EQV45
2. กรอกรหัส: 3tkdhxu

หากนศ.มีข้อสงสัย ติดต่อ อ.ได้ที่ 0875674683 / montira.th@rmutl.ac.th

รายวิชา - ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 2

แนะนำรายวิชา, ทบทวนความรู้จากวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 1)
กิจกรรม : สนทนา, แบบฝึกหัด
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม RMUTL-Education และ Microsoft Teams

บทที่ 1 ราคาเท่าไหร่: 这个多少钱?
กิจกรรม : บรรยาย, สนทนา, มอบหมายงาน
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม RMUTL-Education และ Microsoft Teams

บทที่ 2 ซื้ออาหาร: 买食品
กิจกรรม : บรรยาย, สนทนา, มอบหมายงาน
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม RMUTL-Education และ Microsoft Teams

บทที่ 3 ซื้ออุปกรณ์การเรียน: 买学习用品
กิจกรรม : บรรยาย, สนทนา, มอบหมายงาน, สอบย่อย 1
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม RMUTL-Education และ Microsoft Teams

บทที่ 4 ซื้อเสื้อผ้า 1: 买衣服1
กิจกรรม : บรรยาย, สนทนา, มอบหมายงาน, สอบย่อย 2
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม RMUTL-Education และ Microsoft Teams

ซื้อเสื้อผ้า 2: 买衣服2
กิจกรรม : บรรยาย, สนทนา, มอบหมายงาน
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม RMUTL-Education และ Microsoft Teams

บทที่ 5 ไปโรงอาหาร 1: 去食堂1
กิจกรรม : บรรยาย, สนทนา, มอบหมายงาน, สอบย่อย 3
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม RMUTL-Education และ Microsoft Teams

ไปโรงอาหาร 2: 去食堂2
กิจกรรม : บรรยาย, สนทนา, มอบหมายงาน
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม RMUTL-Education และ Microsoft Teams

สอบกลางภาค
กิจกรรม : ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม RMUTL-Education และ Microsoft Teams

บทที่ 6 ไปห้องสมุด: 去图书馆
กิจกรรม : บรรยาย, สนทนา, มอบหมายงาน
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม RMUTL-Education และ Microsoft Teams

บทที่ 7 ไปธนาคาร: 去银行
กิจกรรม : บรรยาย, สนทนา, มอบหมายงาน, สอบย่อย 4
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม RMUTL-Education และ Microsoft Teams

บทที่ 8 ไปที่ทำการไปรษณีย์: 去邮局
กิจกรรม : บรรยาย, สนทนา, มอบหมายงาน, สอบย่อย 5
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม RMUTL-Education และ Microsoft Teams

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการพิมพ์ตัวอักษรจีน
กิจกรรม : บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, มอบหมายงาน, สอบย่อย 6
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม RMUTL-Education และ Microsoft Teams

บทที่ 9 การเช่าห้อง 1: 租房子1
กิจกรรม : บรรยาย, สนทนา, มอบหมายงาน
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม RMUTL-Education และ Microsoft Teams

การเช่าห้อง 2: 租房子2
กิจกรรม : บรรยาย, สนทนา, มอบหมายงาน
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม RMUTL-Education และ Microsoft Teams

การแสดงบทบาทสมมติ / การนำเสนอผลงาน
กิจกรรม : กิจกรรมนำเสนอ เดี่ยว/กลุ่ม
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม RMUTL-Education และ Microsoft Teams

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน