รายละเอียด

ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 1 / Fundamental Chinese for Business 1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA718 Section 1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental Chinese for Business 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนศ.ที่ลงทะเบียนในรายวิชา BBABA718 Fundamental Chinese for Business 1 (ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 1) Section 1
วันจันทร์ 13.00 น. - 16.00 น. 

สอนโดย อ.มณฑิรา ถ้ำทอง 

- อ.จะอัพโหลดเอกสารประกอบการเรียน ในระบบ Rmutl-Education 
นศ.สามารถ Log in แล้วเข้าระบบได้เลยนะคะ ตาม link นี้ : https://education.rmutl.ac.th/course/view.php?id=1345

- ดำเนินการสอนในระบบ Microsoft Teams นศ.ทุกคนดาวน์โหลดแอพไว้ในคอมฯด้วยนะคะ 
สามารถเข้าร่วมกลุ่มห้องเรา ชื่อ: CM_BBABA718/SEC_1/Fundamental Chinese Business 1/อ.มณฑิรา ได้ 2 วิธี คือ 
1. shorturl.at/NQUX1
2. กรอกรหัส: 54jv1nq 

หากนศ.มีข้อสงสัย ติดต่อ อ.ได้ที่ 0875674683 / montira.th@rmutl.ac.th 

รายวิชา - ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 1

แนะนำรายวิชา, หลักทั่วไปในภาษาจีน, สัทอักษรภาษาจีน
กิจกรรม : บรรยาย, ฝึกออกเสียง
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม RMUTL-Education และ MS Teams

สัทอักษรภาษาจีน
กิจกรรม : บรรยาย, ฝึกออกเสียง
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม RMUTL-Education และ MS Teams

สัทอักษรภาษาจีน, ลำดับขีด
กิจกรรม : บรรยาย, ฝึกออกเสียง, ฝึกปฏิบัติ
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม RMUTL-Education และ MS Teams

บทที่ 1 ทักทาย 你好!
กิจกรรม : บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, มอบหมายงาน, สอบย่อย
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม RMUTL-Education และ MS Teams

บทที่ 2 ถามทุกข์สุข 问候
กิจกรรม : บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, มอบหมายงาน, สอบย่อย
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม RMUTL-Education และ MS Teams

บทที่ 3 ถามชื่อและนามสกุล 问姓名
กิจกรรม : บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, มอบหมายงาน, สอบย่อย
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม RMUTL-Education และ MS Teams

บทที่ 4 ถามสัญชาติ 问国籍
กิจกรรม : บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, มอบหมายงาน, สอบย่อย
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม RMUTL-Education และ MS Teams

บทที่ 5 ถามที่อยู่ 问住址
กิจกรรม : บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, มอบหมายงาน
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม RMUTL-Education และ MS Teams

สอบกลางภาค
กิจกรรม : ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม RMUTL-Education และ MS Teams

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการพิมพ์ตัวอักษรจีน
กิจกรรม : บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, มอบหมายงาน
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม RMUTL-Education และ MS Teams

บทที่ 6 ถามเกี่ยวกับครอบครัว问家庭
กิจกรรม : บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, มอบหมายงาน
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม RMUTL-Education และ MS Teams

บทที่ 7 ถามวันที่ 问日期
กิจกรรม : บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, มอบหมายงาน, สอบย่อย
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม RMUTL-Education และ MS Teams

บทที่ 8 ถามเวลา 问时间
กิจกรรม : บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, มอบหมายงาน, สอบย่อย
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม RMUTL-Education และ MS Teams

บทที่ 9 กิจวัตรประจำวัน 日常生活
กิจกรรม : บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, มอบหมายงาน, สอบย่อย
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม RMUTL-Education และ MS Teams

บทที่ 10 ถามทาง 1 问路 1
กิจกรรม : บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, มอบหมายงาน, สอบย่อย
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม RMUTL-Education และ MS Teams

บทบาทสมมติ / การนำเสนอผลงาน
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน