รายละเอียด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต_SEC 8 / Sufficiency Economy and Wisdom of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO101_SEC 8
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต_SEC 8
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sufficiency Economy and Wisdom of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต_SEC 8

อาจารย์ผู้สอน