ข้อมูลอาจารย์

ลมัย ผัสดี

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 13 มี.ค. 2544
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : สังคมศึกษา
  สถานที่ศึกษา : สถาบันราชภัฎลำปาง
  ประเทศ : ไทย

 • 21 ต.ค. 2554
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : การสอนสังคมศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ