รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต_SEC 32 / Art of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103_SEC 32
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต_SEC 32
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต_SEC 32

อาจารย์ผู้สอน