รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต_SEC 8 / Art of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 2 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103_SEC 8
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต_SEC 8
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต_SEC 8

อาจารย์ผู้สอน