รายละเอียด

กลยุทธ์ การจัดการ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ / Information Systems Strategy, Management and Development

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 16 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลยุทธ์ การจัดการ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information Systems Strategy, Management and Development
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติการ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การแข่งขันทางธุรกิจกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อความได้เปรียบทางด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจด้วยระบบสารสนเทศ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางระบบสารสนเทศในองค์กร ผลกระทบทางจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจด้วยระบบสารสนเทศ กรณีศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจ

รายวิชา - กลยุทธ์ การจัดการ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ

แนะนำลักษณะรายวิชา การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา และการประเมินผล
กิจกรรม : บรรยายผ่านระบบ Online

บทที่ 1 การแข่งขันทางธุรกิจกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์
1.2 การปรับตัวขององค์กรในยุคสารสนเทศ
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ Online

บทที่ 1 การแข่งขันทางธุรกิจกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 เศรษฐกิจ API (API Economy)
1.4 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ New Normal
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ Online
งานค้นคว้านำเสนอผ่านระบบ Online ครั้งที่ 1 (10%)

บทที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
2.1 ระบบสารสนเทศและกลยุทธ์
2.2 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
2.3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ Online

บทที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
2.4 ตัวอย่างกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ Online
งานค้นคว้านำเสนอผ่านระบบ Online ครั้งที่ 2 (10%)

บทที่ 3 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
3.1 ระบบสารสนเทศกับองค์กร
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ Online

บทที่ 3 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
3.2 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ Online
งานค้นคว้านำเสนอผ่านระบบ Online ครั้งที่ 3 (10%)

ทบทวนก่อนสอบ
กิจกรรม : บรรยายสรุป ซักถามความเข้าใจ ผ่านระบบ Online

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาคผ่านระบบ Online (10%)

บทที่ 4 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร
4.1 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategy Planning)
4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกด้วย SWOT Analysis
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ Online

บทที่ 4 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร
4.3 การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร
4.4 การกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ Online

บทที่ 5 การวางแผนโครงการตามกลยุทธ์
5.1 การวางแผนโครงการ
5.2 กรณีศึกษาการวางแผนโครงการ

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ Online
งานค้นคว้านำเสนอผ่านระบบ Online ครั้งที่ 4 (15%)

บทที่ 6 แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ (1)

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ Online

บทที่ 6 แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ (2)

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ Online
งานค้นคว้านำเสนอผ่านระบบ Online ครั้งที่ 5 (15%)

บทที่ 7 ผลกระทบทางจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจด้วยระบบสารสนเทศ

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ Online

ทบทวนบทเรียนและนำเสนองาน
กิจกรรม : บรรยายสรุป ซักถามความเข้าใจ ผ่านระบบ Online
งานค้นคว้านำเสนอผ่านระบบ Online ครั้งที่ 6 (10%)

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาคผ่านระบบ Online (10%)

อาจารย์ผู้สอน