รายละเอียด

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก / Information Technology for Retail Business

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 40 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA307
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information Technology for Retail Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

แนวคิดของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจค้าปลีกและการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจค้าปลีก เทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญในการจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจสำหรับงานส่วนหน้าและส่วนหลัง การใช้งาน Enterprise Application Integration (EAI) ระบบการไหลของงาน วงจรชีวิตการจัดการกระบวนการธุรกิจ การสร้างแบบจำลองกระบวนการ การจำลองสถานการณ์ การนำกระบวนการไปปฎิบัติ การดำเนินงานตามกระบวนการ การติดตามกระบวนการ การปรับกระบวนการให้เหมาะสมที่สุด

รายวิชา - เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

ระบบบ่งชี้อัตโนมัติเเละระบบบาร์โค้ด

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
นำเสนอรายงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน

ระบบเเลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
นำเสนอรายงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน

ระบบขายหน้าร้านเเละอุปกรณ์ 1
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

ระบบขายหน้าร้านเเละอุปกรณ์ 2

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
นำเสนอรายงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน

ประเภทตราสารเเทนเงินสดเเละอุปกรณ์ที่ใช้อ่าน
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
นำเสนอรายงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจค้าปลีก 1

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจค้าปลีก 2
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจค้าปลีก 3
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

กรณีศึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก 1
กิจกรรม : อภิปรายกรณ๊ศึกษา

กรณีศึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก 2
กิจกรรม : อภิปรายกรณ๊ศึกษา

กรณีศึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก 3
กิจกรรม : อภิปรายกรณ๊ศึกษา

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน