รายละเอียด

ระบบสารสนเทศทางการตลาด / Marketing Information System

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 17 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA611
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบสารสนเทศทางการตลาด
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Marketing Information System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

 แนวคิด บทบาท และความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศทางการตลาด การจัดการระบบสารสนเทศทางการตลาด และการประยุกต์ใช้เพื่อการตัดสินใจทางการตลาด

รหัสเข้ากลุ่มเรียน MS Teams (Team code) = 6ryo194

รายวิชา - ระบบสารสนเทศทางการตลาด

บทที่ 1 ภาพรวมของระบบสารสนเทศ
- ความหมายของระบบสารสนเทศ
- แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
- พัฒนาการของระบบสารสนเทศ
- ความสำคัญของระบบสารสนเทศ
- บทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศที่มีต่อการวางแผนการตลาด
- ประเภทของระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์
- องค์ประกอบทรัพยากรของระบบสารสนเทศ

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint
- กิจกรรม active learning โดยวิธีการปฏิบัติผ่านกระบวนการทดลอง (Laboratory) โดยมอบหมายงานกลุ่ม หัวข้อ“การออกแบบระบบสารสนเทศทางการตลาดสำหรับธุรกิจ”

บทที่ 2 ระบบสารสนเทศทางการตลาด
- ความหมายของระบบสารสนเทศทางการตลาด
- บทบาทและความสำคัญของระบบสารสนเทศทางการตลาด
- องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางการตลาด
- หน้าที่หลักของระบบสารสนเทศทางการตลาด
- หลักเบื้องต้นในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาด
- พัฒนาการของระบบสารสนเทศทางการตลาด
- การนำระบบสารสนเทศทางการตลาดมาใช้ในการตัดสินใจทางการตลาด

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint
- กิจกรรมกลุ่ม ในชั้นเรียน โดยใช้วิธีการสอนในรูปแบบ Team-based Learning ระดมความคิด “การออกแบบ /พัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาด”

บทที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาด
- ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความสำคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อธุรกิจ
- แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
- เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการตลาด
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการตลาด

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint

บทที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาด (ต่อ)
- ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint
- กิจกรรมกลุ่ม ระดมสมองหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานการตลาด”

บทที่ 4 ฐานข้อมูลทางการตลาด
- ข้อมูลและสารสนเทศ
- ความสำคัญของสารสนเทศที่มีผลต่อการดำเนินงานทางการตลาด
- องค์ประกอบของการประมวลผลสารสนเทศ
- ฐานข้อมูล
- การจัดการฐานข้อมูล
กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint

บทที่ 4 ฐานข้อมูลทางการตลาด (ต่อ)
- ฐานข้อมูลทางการตลาด
- บทบาทและความสำคัญของฐานข้อมูลทางการตลาด
- ขั้นตอนในการพัฒนาฐานข้อมูลทางการตลาด
- การใช้ฐานข้อมูลในการดำเนินงานทางการตลาด
กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint
- กิจกรรมกลุ่ม แบบฝึกหัด / งานที่มอบหมาย หัวข้อ “การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในการดำเนินงานทางการตลาด”

บทที่ 4 ฐานข้อมูลทางการตลาด (ต่อ)
- การประยุกต์ใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลในงานด้านการตลาด

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 5 ระบบการบันทึกข้อมูลภายใน
- ความหมายของระบบบันทึกข้อมูลภายใน
- จุดประสงค์ของระบบบันทึกข้อมูลภายใน
- ขอบเขตของระบบบันทึกข้อมูลภายใน
- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใน
- การออกแบบระบบบันทึกข้อมูลภายใน
กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint

บทที่ 5 ระบบการบันทึกข้อมูลภายใน (ต่อ)
- การประยุกต์ใช้ระบบการบันทึกข้อมูลภายในเพื่อการตัดสินใจ

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint
- แบบฝึกหัด / งานที่มอบหมาย หัวข้อ “การประยุกต์ใช้ระบบการบันทึกข้อมูลภายใน เพื่อการตัดสินใจ”

บทที่ 6 ระบบข่าวกรองทางการตลาด
- ความหมายของระบบข่าวกรองทางการตลาด
- จุดประสงค์ของระบบข่าวกรองทางการตลาด
- แหล่งข่าวกรองทางการตลาด
- การออกแบบข่าวกรองทางการตลาด
- การประยุกต์ใช้ระบบข่าวกรองทางการตลาดเพื่อการตัดสินใจ

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint
- แบบฝึกหัด / งานที่มอบหมาย หัวข้อ “การประยุกต์ใช้ระบบข่าวกรองทางการตลาดเพื่อการตัดสินใจ”

บทที่ 7 ระบบการวิจัยทางการตลาด
- ความหมายของระบบการวิจัยทางการตลาด
- ลักษณะของการวิจัยทางการตลาด
- ประเภทของการวิจัยทางการตลาด
- กระบวนการวิจัยทางการตลาด
- การออกแบบระบบการวิจัยทางการตลาด
กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint

บทที่ 7 ระบบการวิจัยทางการตลาด (ต่อ)
- การประยุกต์ใช้ระบบการวิจัยทางการตลาดเพื่อการตัดสินใจ

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint
- แบบฝึกหัด / งานที่มอบหมาย หัวข้อ “การประยุกต์ใช้ระบบการวิจัยทางการตลาดเพื่อการตัดสินใจ”

บทที่ 8 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด
- ความหมายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด
- ลักษณะของระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด
- ประเภทของระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด
- ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจ
- การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint
- แบบฝึกหัด / งานที่มอบหมาย หัวข้อ “การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ”

ทดสอบย่อย
กิจกรรม :

กิจกรรมกลุ่ม –ในชั้นเรียน
การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

กิจกรรม : - กิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน