รายละเอียด

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น / Basic Electrics and Electronics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 51020101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Basic Electrics and Electronics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

อาจารย์ผู้สอน