รายละเอียด

ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ / Basic English for Business Oral Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA703
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Basic English for Business Oral Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เบอร์โทร  0894292536

email:      ppp1781005@gmail.com

รายวิชา - ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน