รายละเอียด

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (Sec.1) / Life and Social Skills

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (Sec.1)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Life and Social Skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อ.ญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง (อ.มัท)

หมายเลขโทรศัพท์ 08 4171 3357

Line ID : yatha_pt

Facebook : Yathaweemintr Peuchthonglang

รายวิชา - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (Sec.1)

อาจารย์ผู้สอน