รายละเอียด

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Sec3 / Life and Social Skills

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO102 Sec3
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Sec3
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Life and Social Skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Sec3

อาจารย์ผู้สอน