รายละเอียด

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Sec2 / Life and Social Skills

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO102 Sec2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Sec2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Life and Social Skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

 เบอร์โทรติดต่ออาจารย์ 0918500069

รายวิชา - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Sec2

อาจารย์ผู้สอน