รายละเอียด

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Sec1 / Life and Social Skills

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 3 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01120001 Sec1 (ปวส.)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Sec1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Life and Social Skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เบอร์โทรติดต่ออาจารย์ 0918500069

รายวิชา - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Sec1

อาจารย์ผู้สอน