รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต Sec 1 / Art of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103 Sec 1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต Sec 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เบอร์โทรติดต่ออาจารย์ผู้สอน 0910850069

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต Sec 1

อาจารย์ผู้สอน