รายละเอียด

จิตวิทยาสำหรับครู sec 01 / Psychology for Teacher sec 01

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 2 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC805
  • ชื่อรายวิชา(TH) : จิตวิทยาสำหรับครู sec 01
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Psychology for Teacher sec 01
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อ.ยุรธร  จีนา  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   โทร.085-0343620

รายวิชา - จิตวิทยาสำหรับครู sec 01

อาจารย์ผู้สอน