รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต Sec 35 / Art of Living Sec 35

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต Sec 35
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living Sec 35
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อ.ยุรธร  จีนา   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  โทร. 085-0343620

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต Sec 35

อาจารย์ผู้สอน