รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต Sec 24 / Art of Living Sec 24

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 2 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต Sec 24
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living Sec 24
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อ.ยุรธร  จีนา  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   โทร. 085-0343620

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต Sec 24

อาจารย์ผู้สอน