รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต Sec 05 / Art of Living Sec 05

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 6 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต Sec 05
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living Sec 05
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อ.ยุรธร  จีนา  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   โทร. 0850343620

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต Sec 05

อาจารย์ผู้สอน