รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต Section 21 / Art of Living

  • 18 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต Section 21
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

     วิทยาศาสตร์และจริยธรรมในชีวิต กระบวนการพัฒนาปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน ความสามารถในการแสวงหาความสุขอย่างยั่งยืน การฝึกสมอง การจัดการอารมณ์ การเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง บุคลิกภาพและการปรับตัว การต่อต้านการทุจริต พฤติกรรมสังคมสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับกรณีศึกษา
     Study science and ethics in life, intellectual development processes for solving daily life problems and pursuit of sustained happiness; mind practice; emotional management; self-understanding and self-esteem; personality and development; anti-corruption; modern social behavior; application of information technology for case studies

ช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้สอน

เบอร์โทรศัพท์ : 081-9600562

Line ID : thany_b

Email : thanyalak_b@rmutl.ac.th

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต Section 21

แนะนำกระบวนวิชาและกิจกรรมสร้างความคุ้นเคย

หน่วยที่ 1 ชีวิตในสังคมสมัยใหม่

   1.1 ความหมายของชีวิต

   1.2 คุณค่าชีวิตของมนุษย์

หน่วยที่ 1 ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ (ต่อ)

   1.3 การสร้างคุณค่าของชีวิตในสังคมสมัยใหม่

   1.4 การดำรงชีวิตในสังคมสมัยใหม่

หน่วยที่ 2 บุคลิกภาพและการปรับตัว

   2.1 การตระหนักรู้และเข้าใจตนเอง

หน่วยที่ 2 บุคลิกภาพและการปรับตัว (ต่อ)

   2.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการตระหนักรู้และเข้าใจตนเอง (โรเจอร์)

   2.3 บุคลิกภาพ

หน่วยที่ 2 บุคลิกภาพและการปรับตัว (ต่อ)

   2.4 การปรับตัว

หน่วยที่ 3 การพัฒนาปัญญา

   3.1 การแสวงหาความรู้

   3.2 กระบวนการพัฒนาปัญญา

หน่วยที่ 3 การพัฒนาปัญญา (ต่อ)

   3.3 การคิดและการตัดสินใจ

สอบกลางภาค (หน่วยที่ 1-3)

หน่วยที่ 4 การแสวงหาความสุขอย่างยั่งยืน

   4.1 นิยามของความสุข

   4.2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความสุข

หน่วยที่ 4 การแสวงหาความสุขอย่างยั่งยืน (ต่อ)

   4.3 ประเภทของความสุข

   4.4 องค์ประกอบของความสุข

หน่วยที่ 4 การแสวงหาความสุขอย่างยั่งยืน (ต่อ)

   4.5 การพัฒนาความสุขอย่างยั่งยืน

หน่วยที่ 5 จริยธรรมในชีวิต

   5.1 ความหมาย และประโยชน์ของจริยธรรม

   5.2 ลักษณะและความสำคัญของจริยธรรม

   5.3 ประโยชน์ของการศึกษาจริยธรรม

หน่วยที่ 5 จริยธรรมในชีวิต (ต่อ)

   5.4 จริยธรรมในชีวิตประจำวัน

หน่วยที่ 5 จริยธรรมในชีวิต (ต่อ)

   5.5 จริยธรรมในวิชาชีพ

หน่วยที่ 6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

   6.1 วิทยาศาสตร์ในชีวิต

   6.2 เทคโนโลยีในชีวิต

   6.3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

ทบทวนความรู้

สอบปลายภาค (หน่วยที่ 4-6)

อาจารย์ผู้สอน