รายละเอียด

ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชศาสตร์ / Research Methods in Plant Science

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 4 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : MSCPT101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชศาสตร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Research Methods in Plant Science
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของงานวิจัย เทคนิคการดาเนินงานวิจัย
แผนการทดลองต่าง ๆ ในการวิจัยทางพืชศาสตร์การวิเคราะห์ข้อกาหนดทางสถิติ
การแปลงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณา การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ความแปรปรวนร่วม สหสัมพันธ์ และการถดถอย การใช้โปรแกรมสาเร็จช่วยวิเคราะห์
ข้อมูล การแปลผล การสรุปและวิจารณ์ การเขียนรายงานวิจัย และการนาเสนอ
Ethics for researchers. Categories of research. Techniques for conducting
experiments. Experimental designs in plant science research. Statistical
analysis. Data transformation. Data analysis using descriptive statistics.
Analysis of variance, covariance, correlation and regression. Use of statistical
package programs in data analysis. Data interpretation, discussion and
conclusion. Writing research report and presentation.

รายวิชา - ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชศาสตร์

อาจารย์ผู้สอน