รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Section 35 / English for Everyday Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Section 35
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Section 35  สอนโดย อ.นภาภรณ์ ไชยรัง ให้นำรหัส 2g9w2h0  เพื่อกรอกในระบบ MS Teams ในห้อง CM_GEBLC101/Sec_35/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน หากมีข้อสงสัย โทรหาอาจารย์ที่เบอร์ 096-7954462 หรือส่งข้อความมาหาที่ Facebook: Aj Napaporn Chairung

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Section 35

อาจารย์ผู้สอน