รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 34 / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 34
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 34  สอนโดย อ.นภาภรณ์ ไชยรัง ให้นำรหัส u9y19vd  เพื่อกรอกในระบบ MS Teams ในห้อง CM_GEBLC103/Sec_34/ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ หากมีข้อสงสัย โทรหาอาจารย์ที่เบอร์ 096-7954462 หรือส่งข้อความมาหาที่ Facebook: Aj Napaporn Chairung

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 34

อาจารย์ผู้สอน