รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี Sec 1 / Innovation and Technology Sec 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี Sec 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology Sec 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยี Sec 1  รหัสรายวิชา ฺGEBSC105
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ผู้สอน อาจารย์นันทยา เก่งเขตร์กิจ/อ.รัชดาภรณ์ แสนประสิทธิ์
ภาคทฤษฎี      เรียนที่ห้อง 1463 อาคารวิทยบริการ  ทุกวันพุธ เวลา 12.00-15.00 น.

                 
                                  
ช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ห้องพักอาจารย์      สำนักงานสาขาวิทยาศาสตร์ ตึกปฏิบัติการรวม ชั้น 1
อีเมล์                     nanthaya@rmutl.ac.th, k.nanthaya@gmail.com
เบอร์โทร                0615922665

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระบวนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  สังคม  นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเด็นร่วมสมัยในด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต  ฝึกออกแบบนวัตกรรม

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี Sec 1

อาจารย์ผู้สอน