รายละเอียด

การพูดเพื่อการสื่อสาร / Oral Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC107_Sec2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การพูดเพื่อการสื่อสาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Oral Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Dear all,

Please be notified that this code (sg0hk38) is necessary to you to join (Mrs Bunika) MS Teams online learning class.

Kindly,

เพื่อแจ้งให้นักศึกษาทุกท่านที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Section 2 สอนโดย อาจารย์บุณิกา คุณยศย่ิงให้นำรหัสดังต่อไปนี้ไปกรอกในระบบเข้าห้องเรียน MS Teams ในห้องเรียนออนไลน์ของตน

Section 2 ใช้รหัส sg0hk38

 

รายวิชา - การพูดเพื่อการสื่อสาร

อาจารย์ผู้สอน