รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103_Sec28
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เพื่อแจ้งให้นักศึกษาทุกท่านที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 27 สอนโดย อาจารย์บุณิกา คุณยศย่ิงให้นำรหัส 3u9wul1 ไปกรอกในระบบเข้าห้องเรียน MS Teams ในห้องเรียนออนไลน์ของตน

**หรือ เข้าร่วมกลุ่มผ่าน QR Code profile

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

อาจารย์ผู้สอน