รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิตปริญญาตรี เทียบโอน สาขาวิชา วศ.บ.คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก / Arts of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103 SEC18 ปริญญาตรี เทียบโอน สาขาวิชา ว
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิตปริญญาตรี เทียบโอน สาขาวิชา วศ.บ.คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Arts of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

GEBINI03 ศิลปะการใช้ชีวิต Arts of Living

ปริญญาตรี เทียบโอน สาขาวิชา วศ.บ.คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1

อ.15.00-18.00น.

อ.คุณากร สุปน

รหัสเข้าmicrosoft team คือ  koxy7b1

อีเมลล์อาราย์ผู้สอน kunakorn24supon@gmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิตปริญญาตรี เทียบโอน สาขาวิชา วศ.บ.คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

อาจารย์ผู้สอน