รายละเอียด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิตสาขาวิชา วศ.บ.โยธา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก / Sufficiency Economy and Wisdom of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO101 SEC 8สาขาวิชา วศ.บ.โยธา ชั้นปีที่ 1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิตสาขาวิชา วศ.บ.โยธา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sufficiency Economy and Wisdom of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

GEBSOI01 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต Sufficiency Economy and Wisdom of Living ปริญญาตรี เทียบโอน สาขาวิชา วศ.บ.โยธา ชั้นปีที่ 1 ศ.08.00-11.00น.

อาจารย์ผูั้สอน อ.คุณากร สุปน

รหัสโคชเข้า microsoft team คือ gi5nswn

อีเมลล์อาจารย์ผู้สอน kunakorn24supon@gmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รายวิชา - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิตสาขาวิชา วศ.บ.โยธา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

อาจารย์ผู้สอน