รายละเอียด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิตปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา วศ.บ.โยธา ชั้นปีที่ 2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก / Sufficiency Economy and Wisdom of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO101 ปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา วศ.บ.โยธา ชั
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิตปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา วศ.บ.โยธา ชั้นปีที่ 2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sufficiency Economy and Wisdom of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

GEBSOI01 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต ปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา วศ.บ.โยธา ชั้นปีที่ 2

เรียน วัน ศ.12.00-15.00น. อ.คุณากร สุปน

รหัสโคชเข้า microsoft team คือ 4cyz5s8

อีเมลล์อาจารย์ผู้สอน kunakorn24supon@gmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รายวิชา - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิตปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา วศ.บ.โยธา ชั้นปีที่ 2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

อาจารย์ผู้สอน