รายละเอียด

จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา บธ.บ.การจัดการฯ  ชั้นปีที่ 2 / 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก / Psychology for Living and Work

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO106 ปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา บธ.บ.การจัดก
  • ชื่อรายวิชา(TH) : จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา บธ.บ.การจัดการฯ  ชั้นปีที่ 2 / 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Psychology for Living and Work
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

GEBSOI06 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน ปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา บธ.บ.การจัดการฯ  ชั้นปีที่ 2 / 2

เรียนวันพุธ 08.00-11.00 น.

อาจารย์ผู้้สอน อ.คุณากร สุปน

รหัสเข้าโปรแกรมmicrosoft team คือ k6efhey

อีเมลล์อาจารย์ kunakorn24supon@gmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รายวิชา - จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา บธ.บ.การจัดการฯ  ชั้นปีที่ 2 / 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

อาจารย์ผู้สอน