รายละเอียด

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล / Teaching English for International Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC137
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Teaching English for International Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ในรายวิชานี้ ผู้สอน เน้น การสอนในชั้นเรียน ตามตารางเรียน ซึ่งตรงกับทุกวันศุกร์ เวลา  13.00 - 17.00  ห้อง LA 721 อาคารศิลปศาสตร์

 เนื่องจากรายวิชานี้ เป็นวิชาที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติ 

แต่ ในบางสถานการณ์ ของการจัดเรียนการสอน อาจจะมีช่องทางการเรียนแบบใช้   Microsoft Team  บ้างในกรณีที่สถานการณ์

Covid - 19  มีสถาการณ์รุนแรงขึ้น  

รายวิชา - การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

อาจารย์ผู้สอน