รายละเอียด

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร / Chinese for Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC301
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chinese for Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร sec 1-2 (เรียนในชั้นเรียนและออนไลน์ )

อาจารย์ผู้สอน อ.พรลภัส  วิชา

ผู้เรียน นักศึกษาสาขาการจัดการ

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อทางไลน์หรือโทร 080-0518965 (ใช้เบอร์แอดไลน์)

รายวิชา - ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

อาจารย์ผู้สอน