รายละเอียด

ศิลปะการใช้ภาษาไทย / Arts of Using Thai Language_SEC3

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ภาษาไทย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Arts of Using Thai Language_SEC3
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นศ.ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา CM_GEBLC201/Sec_3/ศิลปะการใช้ภาษาไทย สอนโดย อ.สุชาดา อรุณศิโรจน์ นำรหัส   

i939673 ไปกรอกใน MS Teams เพื่อเข้าห้องเรียน

เบอร์โทรศัพท์อาจารย์ผู้สอน 084-151-1495

รายวิชา - ศิลปะการใช้ภาษาไทย

อาจารย์ผู้สอน